หลักสูตรรถจักรยานยนต์

หลักสูตรการรถจักรยานยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ เปิดรับสมัครแล้ว เรียนที่สนามฝึกหัดขับรถถนนบรมราชชนนี รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว ต้องการมาเรียนและสอบใบขับขี่กับทางโรงเรียนเท่านั้น(ไม่เคยมีใบขับขี่หรือเคยมีใบขับขี่แล้วขาดต่ออายุก็มาเรียนได้ค่ะ)จองคิวเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-435-1288-9 และ 097-2522255
ราคา 1,000 บาท
 •  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง
 • ราคา 1,000 บาท (เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ ที่โรงเรียน)
 • ลงทะเบียนจองคิวเรียนล่วงหน้าและชำระเงินอย่างน้อย 3 วัน ทำการ
 • ให้กำหนดวันเรียนภาคปฏิบัติ ก่อนวันเรียนภาคทฤษฎี

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรรถจักรยานยนต์ ราคา 1,000 บาท ( สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่โรงเรียน)

 1. วิชาที่สอน หลักสูตรขับรถจักรยานยนต์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี
มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 ชั่งโมง ประกอบด้วย

1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จำนวน 2 ชั่งโมง มีเนื้อหาดังนี้

 • กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 • กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
 • กฎหมายว่าด้วยทางหลวง
 • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 • ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและความรับผิดชอบ

2) ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขับขี่ มารยาทและหลักพื้นฐานการขับขี่อย่างปลอดภัย จำนวน 2 ชั่วโมง มีเนื้อหาดังนี้

 • เทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย
 • มารยาทการขับขี่
 • สาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ

3) ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถ จำนวน 1 ชั่งโมง มีเนื้อหาดังนี้

 • ส่วนประกอบที่สำคัญ และพื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์
 • การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็คประจำวัน

ภาคปฏิบัติ
มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถจักรยานยนต์ มีเนื้อหาดังนี้

 • ส่วนประกอบที่สำคัญและพื้นฐานการทำงานของรถจักรยานยนต์
 • การตรวจเช็ครถก่อนขับขี่
 • การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถ
 • การเตรียมตัวก่อนการขับขี่ (เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการขับขี่)
 • การใช้ขาตั้งและการจูงรถ
 • ท่าทางการขับขี่
 • การควบคุมรถในขณะไม่เคลื่อนที่
 • การควบคุมรถในขณะเคลื่อนที่
 • การออกรถและการเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวล
 • การเปลี่ยนเกียร์
 • การเบรก(ตอนที่ 1)
 • การควบคุมความเร็ว

2) การฝึกหัดขับขี่ตามท่าฝึกต่าง ๆ มีเนื้อหาดังนี้

 • การออกรถ การหยุดรถ
 • การเบรก (ตอนที่ 2)
 • การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอสหรือทางโค้งรูปเลขแปด
 • การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง (Salalom)
 • การทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดาน
 • การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด
 • การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • การขับขี่และการจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
 • การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย

3) ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

2. หลักสูตร หลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์ ที่ได้รับรองจากการขนส่งทางบก

3. กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการขับขี่รถจักรยานยนต์

4. วันหยุด เปิดบริการทุกวัน

5. การ สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์

5.1 การประเมินผล แบ่งเป็น 2 วิชา ได้แก่ความรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และความรู้พื้นฐานการขับรถจักรยานยนต์และการบำรุงรักษารถ เกณฑ์การผ่านประเมินที่ ร้อยละ 90 % โดยสอบผ่านโปรแกรม E-classroom
5.2 การทดสอบภาคปฏิบัติจัดสอบ โดยคณะกรรมการจากโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ (ครูผู้ฝึกสอนผ่านเกณฑ์การสอบคณะกรรมการจากกรมการขนส่งทางบก)

6. การออกประกาศนียบัตร ทางโรงเรียนจะออกใบรับรองการจบหลักสูตรขับรถจักรยานยนต์ให้เมื่อนักเรียนมาเรียนครบทุกชั่วโมง ทุกรายวิชา สอบผ่านภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 % สอบภาคปฏิบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ในการทดสอบ และระยะเวลาที่ใช้เรียนตลอดจนทดสอบผ่านหลักสูตรในหลักสูตรขับรถจักรยานยนต์ใช้เวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันสมัครเรียน โดยประกาศนียบัตรของโรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการขออนุญาตทำใบขับขี่ได้ โดยมิต้องทดสอบใด ๆ อีก

คำแนะนำในการกรอกข้อมูล

1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2. หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลการสมัครกรุณาติดต่อ 02-1585379, 097-252-2255 หรือ drivingthailand@gmail.com


Phone 24/7
02-1585379, 097-252-2255 091-7812555
Operating Hours
Mon-Fri: 9:00 am – 5:00 pm
Sat-Sun: 09:00 am – 15:00 pm
error: Content is protected !!