หลักสูตรใบขับขี่ชาวต่างชาติ

สอนขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่สำหรับบุคคลต่างด้าว คนจีน และชาวต่างชาติ

 1. หลักสูตรเรียนขับรถยนต์ สำหรับบุคคลต่างด้าวและชาวต่างชาติ (15 ชั่วโมง)
 2. 2. หลักสูตรเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ สำหรับบุคคลต่างด้าวและชาวต่างชาติ (15 ชั่วโมง) จะต้องมีพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์แล้ว

ข้อสอบที่ใช้ทดสอบสำหรับบุคคลต่างด้าวและชาวต่างชาติ

 • ภาษาจีน
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษายาวี

กรณีผู้เรียนไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ต้องสามารถฟังภาษาไทยได้ สอบใบขับขี่คนจีน สอนขับรถคนจีน

เอกสารสำหรับการสมัครเรียนขับรถยนต์
สำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ คนจีนหรือบุคคลสัญชาติพม่าที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หากมีเอกสารแสดงตนและถิ่นที่อยู่ครบถ้วนตามกฎกระทรวง

 1. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (สำหรับต่างด้าว)
 2. หนังสือเดินทาง (สำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ)
 3. ใบอนุญาตการทำงาน หรือ ใบรับรองถิ่นที่อยู่
 4. ใบรับรองแพทย์
 5. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป
error: Content is protected !!