เรียนขับรถพร้อมใบขับขี่

ราคา 5,500 บาท
 • หลักสูตรสอนขับรถยนต์พร้อมสอบใบขับขี่ 15 ชั่วโมง
 • สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้
 • เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์
 • ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น.
 • เรียนได้ทั้งรอบเช้า – รอบค่ำ
 • มาตรฐานราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่ม

รายละเอียดหลักสูตร

1. เรียนขับรถพร้อมใบขับขี่ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี 
มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถยนต์ จำนวน 5 ชั่งโมง ประกอบด้วย
1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จำนวน 2 ชั่งโมง มีเนื้อหาดังนี้
– กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
– กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
– กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
– กฎหมายว่าด้วยทางหลวง
– กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
– ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและความรับผิดชอบ

2) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย จำนวน 2 ชั่วโมง มีเนื้อหาดังนี้
– เทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย
– มารยาทการขับรถยนต์
– สาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ
3) ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมภายในรถยนต์ จำนวน 1 ชั่งโมง
– ส่วนประกอบที่สำคัญ และพื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์
– การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็คประจำวัน

ภาคปฏิบัติ 
มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดเรียนขับรถยนต์ จำนวน 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ จำนวน 3 ชั่วโมง มีเนื้อหาดังนี้
– การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
– การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสาร
– การให้สัญญาณ
– การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่และการหยุดรถ
– การใช้คลัทช์ คันเร่งและเบรกอย่างถูกต้อง
– การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
– การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
2) การฝึกหัดขับรถตามท่าต่าง ๆ จำนวน 4 ชั่วโมง มีเนื้อหาดังนี้
– การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
– การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
– การกลับรถทางแคบ
– การเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
– การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
– การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
– การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
– การหยุดรถ การจอดรถและออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
– การหยุดรถบนทางราบ
– การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
3) สอนขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง จำนวน 3 ชั่วโมง

 1. หลักสูตรหลักสูตรสอนขับรถยนต์ ที่ได้รับรองจากการขนส่งทางบก
 2. กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการเรียนขับรถยนต์
เวลา ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง) ตรวจสอบวัน เวลาที่ถูกต้องกับทางโรงเรียน ฯ
08.00 – 08.30 น. ปฐมนิเทศ
08.30 – 10.30 น.
( 2 ชั่วโมง )
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางหลวง กฎหมายว่าด้วยผู้ประสบภัยจากรถ และ กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยและความรับผิดชอบ
10.30 – 10.45 น. พัก
10.45 – 12.00 น.
( 1 ชั่วโมง 15 นาที )
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย

 • เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
( 1 ชั่วโมง )
 • มารยาทการขับรถ

สาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ

14.00 – 15.00 น.
( 1 ชั่วโมง )
ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมภายในรถยนต์

 • ส่วนประกอบที่สำคัญ และพื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์
 • การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
15.00 – 17.00 น. ทดสอบภาคทฤษฎี
1 – 3
 • การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวั
 • การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสาร
 • การให้สัญญาณ
 • การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่และการหยุดรถ
 • การใช้คลัทช์ คันเร่งและเบรกอย่างถูกต้อง
 • การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่า
 • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
4 – 7
 •  การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
 • การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซก หรือ การขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
 • การกลับรถทางแคบ
 • การเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
 • การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
 • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
 • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
 • การหยุดรถ การจอดรถและออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
 • การหยุดรถบนทางราบ
 • การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
8 – 10 ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง
วันทดสอบ
( วันอาทิตย์ )
ทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจัดสอบโดยกรมการขนส่งทางบก
 1. วันหยุดเปิดทำการทุกวัน
 2. การทดสอบ หลักสูตรสอนขับรถยนต์
  5.1 การประเมินผล แบ่งเป็น 2 วิชา ได้แก่ความรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และความรู้พื้นฐานการขับรถจักรยานยนต์และการบำรุงรักษารถ เกณฑ์การผ่านประเมินที่ ร้อยละ 90 % โดยสอบผ่านโปรแกรม E-classroom
  5.2 การทดสอบภาคปฏิบัติจัดสอบ โดยคณะกรรมการจากโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ (ครูผู้ฝึกสอนผ่านเกณฑ์การสอบคณะกรรมการจากกรมการขนส่งทางบก)
 3. การออกประกาศนียบัตรทางโรงเรียนจะออกใบรับรองการจบหลักสูตรขับรถยนต์ให้เมื่อนักเรียนมาเรียน ครบทุกชั่วโมง ทุกรายวิชา สอบผ่านภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 % สอบภาคปฏิบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ในการทดสอบ และระยะเวลาที่ใช้เรียนตลอดจนทดสอบผ่านหลักสูตรในหลักสูตรขับรถยนต์ใช้เวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันสมัครเรียน โดยประกาศนียบัตรของโรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการขออนุญาตทำใบขับขี่ได้ โดยมิต้องทดสอบใด ๆ อีก

คำแนะนำในการกรอกข้อมูล

1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2. หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลการสมัครกรุณาติดต่อ 02-1585379, 097-252-2255 หรือ drivingthailand@gmail.com


Phone 24/7
02-4412197, 097-252-2255 091-7812555
Operating Hours
Mon-Fri: 9:00 am – 5:00 pm
Sat-Sun: 09:00 am – 15:00 pm
error: Content is protected !!