หลักสูตรอบรมสอบใบขับขี่ ต่ออายุใบขับขี่

อบรมสอบใบขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์

500 บาท
(ขอใหม่)
  • หลักสูตรการอบรมสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
  • สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 500 บาท (ขอใหม่)

หลักสูตรการอบรมสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี

หลักสูตรการอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎี

หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 500 บาท (ขอใหม่)

กำหนดการฝึกอบรมสอบใบขับขี่ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
เวลา  ระยะเวลา ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง)
09.00 น- 09.30 น. (30 นาที) การขับรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล
09.30 น- 10.30 น. (1 ชั่วโมง) จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
10.30 น- 12.00 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12.00 – 13.00 น. พักเบรก 1 ชั่วโมง
13.00 น- 15.00 น. (2 ชั่วโมง) การขับรถอย่างปลอดภัย

 

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ 200 บาท
จำนวน 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

ผู้ที่ประสงค์ขออบรมใบขับขี่/ต่ออายุ กรุณาเตรียมเอกสาร ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงห้ามลืมนำมาโดยเด็ดขาดพร้อมสำเนา
2.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูปอายุไม่เกิน 6 เดือนหากไม่สะดวกทางโรงเรียนมีบริการค่ะ 50 บาท
3.ใบขับขี่เดิม (กรณีต่ออายุ)ห้ามลืมนำมาโดยเด็ดขาด

สถานที่อบรมสอบใบขับขี่และต่ออายุใบขับขี่

1.โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ บรมราชชนนี72 ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
สำหรับการอบรมสอบใบขับขี่และอบรมต่ออายุใบขับขี่  สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมสามารถนำใบรับรองไปติดต่อขอสอบข้อเขียนและปฏิบัติได้ที่ขนส่งได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ

Phone 24/7
02-4412197, 097-252-2255 091-7812555
Operating Hours
Mon-Fri: 9:00 am – 5:00 pm
Sat-Sun: 09:00 am – 15:00 pm
error: Content is protected !!